Projekty UE

ESPIR TECH MICHAŁ GROMOTOWICZ informuje, iż w dniu 21.12.2021 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnego produktu szansą na rozwój i wzrost konkurencyjności firmy EKO MILPAP MICHAŁ GROMOTOWICZ” w ramach Działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej III.

Cel projektu: Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa EKO MiLPAP Michał Gromotowicz.

Efekty projektu: uzyskanie technicznej, prawnej i organizacyjnej zdolności do produkcji nowego urządzenia jakim jest belownica z modułem komunikacji maszyna – serwis w celu umożliwienia diagnostyki zdalnej oraz monitorowania ilości zbelowanego materiału, z możliwością generowania raportów BDO i wbudowaną wagą.

Wartość projektu: 4 673 409,45 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 774 386,61 PLN
Umowa nr: POIR.03.02.02-00-2506/20-00


ESPIR TECH MICHAŁ GROMOTOWICZ informuje, iż w dniu 09.12.2021 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy ESPIR TECH poprzez wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji” w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Program Operacyjny Polska Wschodnia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej I.

Cel projektu: przygotowanie firmy do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, w celu zwiększenia aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych.

Efekty projektu: osiągnięcie gotowości do rozpoczęcia sprzedaży swoich produktów w krajach: Francja, Niemcy, Rumunia i Wielka Brytania

Wartość projektu: 692 143,34 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 439 875,00 PLN
Umowa nr: POPW.01.02.00-20-0009/21-00


Firma EKO MILPAP z przyjemnością informuje, iż w dniu 17.02.2021 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego firmy EKO MILPAP celem prowadzenia działalności badawczej i rozwojowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Osi Priorytetowej I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Typu 1. Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej

Cel projektu: Podstawowym celem realizacji projektu jest rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego firmy EKO MILPAP celem prowadzenie działalności innowacyjnej.

Efektem projektu będzie stworzenie innowacyjnego produktu VB 150 – belownicy do zgniatania makulatury, folii i innych surowców.

Wartość projektu: 2 496 785,25 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 420 934,65 PLN
Umowa nr: UDA-RPPD.01.02.01-20-0194/20-00

Skip to content